Arbetsmiljöpolicy

B&L Lund skall ha en bra och säker arbetsmiljö.

Detta uppnår vi genom att:

  • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
  • Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning.
  • Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
  • Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
  • Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
  • Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

Vi är övertygade om att vi genom välutbildad personal uppnår nöjda kunder.